De leertuin

Leren leren, leren leven en leren denken

Op de Nicolaas Beets hebben we een aantal keer in de week ruimte en tijd gecreëerd, waarbij leerlingen in groepen aanbod krijgen van verdiepende en verrijkende leerstof. Dit past binnen onze visie op ons meerkunnersonderwijs.

In de leertuin wordt doelmatig gewerkt aan het leren leren, leren leven en leren denken. Er wordt aandacht geschonken aan het probleemoplossend vermogen, andere manieren van denken, creatief denken, het welbevinden en het verrijkingswerk voor in de klas. Door een uitdagend onderwijsaanbod, dat aansluit bij de behoeften van begaafde leerlingen, gaan kinderen van de Leertuin ook leren om tegen grenzen aan te lopen die ze in het dagelijkse aanbod niet gauw tegenkomen.

De groepsleerkrachten kijken samen met de intern begeleiders en de leerkrachten van de Leertuin welke leerlingen in aanmerking komen voor verrijking, verdieping en eventuele deelname aan de leertuin. Hierbij wordt gekeken naar verschillende aspecten, zoals ontwikkelingsvoorsprong, de toetsen van het LVS en eventueel aanwezig capaciteitenonderzoek. Deze signalering van de behoefte aan een grotere uitdaging wordt door school en ouders samen gedaan.

Het aanbod van verrijking en de leertuin gaat vanzelfsprekend altijd in samenspraak met de ouders/ verzorgers. Het lokaal van de leertuin bevindt zich op locatie Beethovensingel 17, maar is beschikbaar voor kinderen van alledrie de locaties.